A - | A | A +

Ergebnisse WAFFEN ROTHE FLINTENPOKER

Flintenpoker, Selbstladeflinte (SGSL), 50 Starts

Szczepanski Enrico 4,12 SLF
Szczepanski Enrico 4,62 SLF
Ullrich Jens 4,63 SLF

Flintenpoker, Repetierflinte (SGPA/LA), 25 Starts

Sek Enrico 5,14 REP
Pietzsch Felix 5,83 REP
Ullrich Jens 6,14 REP

Flintenpoker, Einzelladerflinte (SGS), 33 Starts

Köhler Uwe 9,91 DF
Keith Tilmann 10,02 DF
Keith Tilmann 10,17 DF